Център по медиация

Център за медиация към "ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ - ИНТЕРА" ООД

      предоставя професионално услугата медиация и ще можем да Ви помогнем в няколко насоки:

  • Да прецените дали медиацията би била подходяща за Вашия конкретен случай, като Ви изслушаме и обсъдим заедно с Вас плюсовете и минусите на процедурата,
  • Да организираме среща за медиация – като потърсим съгласието на другата страна за провеждане на медиация, предоставим Ви избор от проверени и опитни специалисти в областта на Вашия спор и координираме удобно време за провеждане на медиация,
  • Да осигурим провеждането на една или няколко срещи по медиация – в тях независим специалист по разрешаване на спорове - медиатор, ще Ви помогне за намирането на оптимални решения за Вашия случай – в среща заедно с вас и другата страна в спора, или поотделно с всеки 

СПИСЪК на медиаторите към Център по медиация към  ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ

  1. Димитър Андреев Димитров Вписан в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 20140523006 от 2014 година; Професия - юрисконсулт, икономист; Образование – магистър по право и международни икономически отношения, както и бакалавър по макроикономика в Пловдивски Университет. Основен обучител по всички видове медиация към ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ от три години. Видове медиация към  по които работи от 4 години са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни. Работни езици български и английски.
  2. Милица Йорданова Трандафилов Вписана в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 20170706005 от 2017 година; Професия продавач-комсултант; Организира и ръководи обучения свързани с ключови компетентности. Участва в разработването и реализирането на семинари, тренинги, обучения. Водещ на обучения: „Сензитивен тренинг”, „Лидерство”, „Работа в екип” в ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ; Образование – магистър по „Международен Маркетинг” във  ВСУ „Черноризец Храбър”, бакалавър по бизнес администрация, преминала през месец септември 2011 г. – Обучение в Брюксел в Европейски парламент; Обучител по медиация към ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ от лятото на 2017 г. Видове медиация по които работи са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни. Работни езици български и английски.
  3. Николай Стефанов Шенков Вписан в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 20160414004 от 201 година; Професия социолог, преподавател по обществени науки, експерт по културен туризъм и културно проектиране; Образование – социология; културен туризъм и културно проектиране. Видове медиация по които работи от 2 години са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни. Работни езици български и английски.
  4. Радо Йорданов Трандафилов Вписан в единния регистър на медиаторите към министерството на правосъдието на Република България под номер 20170706008 от 2017 година; Професия икономист информатик; Образование – Икономическа информатика. Видове медиация по които работи семейни, търговски, граждански, спорове свързани с права на потребители. Работни езици български и английски.

ТАРИФА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

1.   Започване

За да започнете медиация, Вие самостоятелно или заедно с другата страна подавате заявление за медиация до "Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД за Разрешаване на Извънсъдебни Спорове  заедно с платена регистрационна такса за медиация в размер на 70 лв., IBAN: BG92FINV91501016403076 Първа инвестиционна банка АД; банков код: FINVBGSF. Моля посочете основание за плащане: „регистрационна такса“. Таксата се дължи от двете страни и е общо 70 лева на среща или процедура по медиация. 

2.   Свързване с другата страна

След получаването на заявлението Ви за медиация, Центърът за медиация го изпраща на другата страна по спора, заедно с придружително писмо и информация за удобствата на медиацията, като дава срок за отговор.

3.   Съгласие на другата страна

Другата страна по спора също дава съгласието си да участва в медиация. Ако не се съгласи, процедурата спира дотук.

4.   Представяне на становище

·         Представете становище по спора в размер до 20 машинописни страници най-малко 5 работни дни преди срещата по медиация.

·         По ваша преценка представете на медиатора документи, свързани със случая.

·         Вашето становище ще бъде предоставено на другата страна до 3 дни преди медиацията.

    5.   Насрочване на среща по медиация

"Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД определя дата, час и място за провеждане на медиацията.

6.   Подписване на споразумението за медиация

Това можете да направите пред представител на Центъра за Медиация преди първата среща по медиация или в началото на първата среща по медиация.

7.   Провеждане на първа среща

В началото на първата среща медиаторът ви дава кратка информация за процедурата и подписвате споразумение за медиация, с което се съгласявате да участвате в нея. Можете да я прекратите по ваше желание във всеки момент, без да е необходимо нечие съгласие.

8.   Последващи срещи

·         Ако е необходимо, провеждате една или няколко последващи срещи  по медиация.

·         Те могат да бъдат общи – заедно с другата страна, и отделни срещи на медиатора с всяка от страните.

·         Медиаторът ви информира за срещите с другата страна, като ви предоставя тази информация от тях, за която другата страна изрично се е съгласила да бъде разкрита.

·         Срещите са изцяло поверителни.

·         Продължителността на срещите зависи от времето, което Вие можете да отделите, обичайно от 1 до 4 часа, с паузи, ако е необходимо.

9.   Приключване на процедурата по медиация

·         Ако бъде постигната договореност, подписвате спогодба с другата страна, с което процедурата по медиация се прекратява.

·         Процедурата може да завърши и с частична спогодба или без спогодба.  За всички въпроси, неуредени от договори, спогодби, споразумения и общите условия към тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното изпълнение, тълкуване, недействителност или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства се решават по  споразумение между страните, а когато такова не се постигне страните могат да отведат спора до съдебните органи на Република България.

 

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година