"Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД рекламира Центъра си по медиация

С оглед въвеждането на задължителна медиация в сферата на спорове, отнасящи се като предмет на семейната медиация от 2018 година в България, /по италиански правораздавателен модел/, както и напътването за използване на процедура по медиация залегнал в чл. 321, ал.2 на нашия граждански процесуален кодекс е предвидено, че след разрешаването на предварителните въпроси и тези по редовността на исковата молба съдът е длъжен отново да напъти страните към медиация по отношение на семейните спорове. Успешната спогодба след премината процедура по медиация се явява и така наречения в чл.52, ал.1 от Семейния кодекс - развод по взаимно съгласие.

 "Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД предоставя професионално услугата медиация и ще можем да Ви помогнем в няколко насоки:

  • Да прецените дали медиацията би била подходяща за Вашия конкретен случай, като Ви изслушаме и обсъдим заедно с Вас плюсовете и минусите на процедурата,
  • Да организираме среща за медиация – като потърсим съгласието на другата страна за провеждане на медиация, предоставим Ви избор от проверени и опитни специалисти в областта на Вашия спор и координираме удобно време за провеждане на медиация,
  • Да осигурим провеждането на една или няколко срещи по медиация – в тях независим специалист по разрешаване на спорове - медиатор, ще Ви помогне за намирането на оптимални решения за Вашия случай – в среща заедно с вас и другата страна в спора, или поотделно с всеки 

СПИСЪК на медиаторите към Център по медиация към  ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ

Димитър Андреев Димитров, Милица Йорданова Трандафилова, Николай Стефанов Шенков и Радо Йорданов Трандафилов 

ТАРИФА И УКАЗАНИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ПО МЕДИАЦИЯ

1.   Започване

За да започнете медиация, Вие самостоятелно или заедно с другата страна подавате заявление за медиация до "Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД за Разрешаване на Извънсъдебни Спорове  заедно с платена регистрационна такса за медиация в размер на 70 лв.,

2.   Свързване с другата страна

След получаването на заявлението Ви за медиация, Центърът за медиация го изпраща на другата страна по спора, заедно с придружително писмо и информация за удобствата на медиацията, като дава срок за отговор.

3.   Съгласие на другата страна

Другата страна по спора също дава съгласието си да участва в медиация. Ако не се съгласи, процедурата спира дотук.

4.   Представяне на становище  

5.   Насрочване на среща по медиация

"Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД определя дата, час и място за провеждане на медиацията.

6.   Подписване на споразумението за медиация

Това можете да направите пред представител на Центъра за Медиация преди първата среща по медиация или в началото на първата среща по медиация.

7.   Провеждане на първа среща

В началото на първата среща медиаторът ви дава кратка информация за процедурата и подписвате споразумение за медиация, с което се съгласявате да участвате в нея. Можете да я прекратите по ваше желание във всеки момент, без да е необходимо нечие съгласие.

8.   Последващи срещи

9.   Приключване на процедурата по медиация

·         Ако бъде постигната договореност, подписвате спогодба с другата страна, с което процедурата по медиация се прекратява.

·         Процедурата може да завърши и с частична спогодба или без спогодба.  За всички въпроси, неуредени от договори, спогодби, споразумения и общите условия към тях, включително спорове, породени или отнасящи се до тяхното изпълнение, тълкуване, недействителност или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства се решават по  споразумение между страните, а когато такова не се постигне страните могат да отведат спора до съдебните органи на Република България.

 

 

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година