Сертифициращо обучение по медиация - 3 уикенда /20.02.2016 г. - 06.03.2016 г./

Център за професионално обучение „ИНТЕРА“ кани всички нa 20.02.2016 година, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Курсът представлява двустепенно теоретично плюс практическо обучение за медиатори с обща продължителност 64 учебни часа (3 последователни уикенда). Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г. Цената на курса е 540 лв и се заплаща по банков път, преди започването на обучението.

Участниците ще получат необходимите знания и практически умения за разрешаването на конфликтни ситуации, чрез които ще могат да управляват и да доведат до успешен завършек процедура по медиация.

В обучението ще научите за:

  • конфликти и способи за разрешаване на спорове;
  • процедура по медиация - предимства, етапи, участници, видове;
  • правна рамка на медиацията в България и в Европа;
  • центрове за медиация;
  • процедура по препращане към медиация от съда.

Ще овладеете:

  • основните комуникативни умения и медиаторски техники;
  • водене на преговори, основани на интереси;
  • своето поведение като медиатор;
  • справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;
  • изготвянето на спогодба.

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година