Сертифициращо обучение по медиация 02.04.2016 г. - 17.04.2016 г. /3 последователни уикенда/

Център за професионално обучение „ИНТЕРА“ кани всички, които проявяват интерес, на 02,04,2016 г. да вземат участие в обучение за медиатори, да получат удостоверение за правоспособност и да се впишат в Единния регистър на медиаторите. 
Сртифициращото обучение ще се провежда в залите на Хотел "Интелкооп" - гр.Пловдив, адрес ул."Константин Нунков" 14а.
Курсът представлява двустепенно теоретично плюс практическо обучение за медиатори с обща продължителност 64 учебни часа (3 последователни уикенда). Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредба № 2/15.03.2007г. Цената на курса е 540 лв и се заплаща по банков път, преди започването на обучението.

Участниците ще получат необходимите знания и практически умения за разрешаването на конфликтни ситуации, чрез които ще могат да управляват и да доведат до успешен завършек процедура по медиация.

В обучението ще научите за:
- конфликти и способи за разрешаване на спорове;
- процедура по медиация - предимства, етапи, участници, видове;
- правна рамка на медиацията в България и в Европа;
- центрове за медиация;
- процедура по препращане към медиация от съда.

Ще овладеете:
- основните комуникативни умения и медиаторски техники;
- водене на преговори, основани на интереси;
- своето поведение като медиатор;
- справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;
- изготвянето на спогодба.

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинг, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи и други.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година